Sensitive MRI diagnostics thanks to "elastic" contrast media

11/30/2018

Image: Sensitive MRI diagnostics; Copyright: panthermedia.net / Arne Trautmann

Xenon is used in sensitive MRI diagnostics to obtain high quality images.